HZ. MEHDİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKACAK? KUDÜS MÜ? ŞAM MI? İSTANBUL MU?

   
 Ahir zamanda gelecek olan şahıslar ve bu dönemde yaşanacak olaylar insanlığın yüzyıllardır büyük merakla beklediği önemli konulardandır. Tüm dünyaya barış ve adalet getirecek bu dönemin önemli şahıslarının çıkacakları yerin Medine, Horasan, Kudüs, Şam veya İstanbul olduğuna dair pek çok değişik rivayet bulunmaktadır.

 
 

Ancak özellikle Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde ve İslam alimlerinin açıklamalarında, Hz. Mehdi’nin, Hz. İsa’nın ve Deccal’in çıkacağı yer konusunda üzerinde daha çok durulan üç ayrı şehir bulunmaktadır: Şam, Kudüs ve İstanbul’

Ahir zaman, kıyamete yakın bir vakitte Kuran ahlakının tüm dünya üzerinde yaygın olarak yaşanacağı bir dönemdir. Geçmiş dönemlerde yaşanan adaletsizlikler, ahlaksızlıklar, baskılar, zulümler ve dejenerasyon bu kutlu dönemde ortadan kalkacak, her türlü sıkıntının yerini bereket, bolluk, zenginlik, barış ve huzur alacaktır. Teknolojide çok büyük gelişmeler yaşanacak ve bunlar tüm insanların hayrı ve rahatlığı için kullanılacaktır.

Peygamber Efendimiz (sav)’den nakledilen hadislerde ahir zamanın pek çok özelliği tarif edilmektedir. Bu dönemde, Allah, Hadi (hidayet veren) sıfatını taşıyan bir şahsı (Mehdi) vesile edecek, dinsiz felsefe ve ideolojileri ortadan kaldıracak ve dünyanın dört bir yanında devam eden zulüm ve kargaşayı sona erdirecektir. Mehdi’nin en önemli görevleri, din ahlakının Peygamberimiz (sav) dönemindeki şekliyle yaşanmasını sağlamak ve Kuran ahlakını insanlar arasında hakim kılmaktır.

Bununla birlikte, Kuran’da ve Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bildirildiği üzere, bundan iki bin yıl önce Allah’ın ’Kendisi’ne yükselttiği’ni (Nisa Suresi, 158) bildirdiği Hz. İsa ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek, Hz. Mehdi ile birlikte yeryüzünde barışın ve huzurun sağlanmasına Allah’ın izniyle vesile olacaktır.

Ahir zaman şahısları ve bu dönemde yaşanacak olaylar, yüzyıllardır insanlığın çok büyük bir merakla beklediği bir konudur. Ahir zaman Mehdi’sinin nereden çıkacağı, yaşanacak gelişmelerin merkezinin neresi olacağı konusunda pek çok hadis bulunmaktadır. İşte bu müjdeli zaman için Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde dikkat çekilen üç tarihi şehir vardır: Kudüs, Şam ve İstanbul.

KUDÜS:

Bu şehirlerden birincisi, üç semavi dinin özelliklerini taşıyan Kudüs’tür. Kudüs, Süleyman Tapınağı ile Yahudiler, Doğuş Kilisesi ile Hıristiyanlar, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra ile de Müslümanlar açısından önem taşıyan kutsal bir şehirdir. Bazı İslam alimlerinin Peygamberimiz (sav)’in hadisleri doğrultusunda aktardıkları bilgilere göre Kudüs, ahir zamanda pek çok önemli olayın meydana geleceği önemli bir şehirdir.
Bu konuda aktarılan bilgiler şu şekildedir:

Mehdi’ye Biat Etmek İçin Pek Çok Kişinin Kudüs’e Gitmesi

Bunun üzerine halife, hazinelerini de yanına alarak Mehdi’ye biat için Beytül Makdis’e (Kudüs’e) gelir. (Ali Bin Muttaki, Ahir Zaman Mehdi’sinin Alametleri)

Hz. İsa’nın Kudüs’te Ortaya Çıkıp Hz. Mehdi ile Buluşması

Ebu Amr, Dani Süneninde Cabir b. Abdullah’dan tahric ettiler, dedi ki, Resulullah (sav) buyurdu: Tâ ki, İsa İbni Meryem, fecrin tuluu (gün doğumu)sırasında, Beytül Makdis’te Mehdi üzerine nüzul edene kadar, benim ümmetimden bir taife Hak üzere mücadele edecektir. O «İmam Mehdi der; ’ey Allah’ın Peygamberi geç öne bize namazı kıldır’ 0 (Hz. İsa) ise, ’Bu ümmetin biri diğerlerine emirdir’ der. (Ali Bin Muttaki, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri)

Tabut-u Sekine’nin Hz. Mehdi Tarafından Bulunup Kudüs’e Götürülmesi

Rumiyye (Roma)’nın ve Kat’i beldesinin fethi 8.1 ’ Huzeyfe h. Yumun;
Mehdi kıssası ve Rumiyye’nin fethi hakkında Resulullah (sav)’- den rivayet etti, O şöyle buyurdu: Ve hazineleri de Beyt-ül Makdis’e götürülmek için alınır.

Ayrıca içinde sekine ve Beni İsrail’in sofrası, gerçek Tevrat levhaları, Hz. Musa’nın asası ve Hz. Süleyman’ın minberi ile, Allah’ın Beni İsrail’e gönderdiği süt gibi beyaz renkli man (kudret helvası)’dır iki ölçek bulunan tabutu da Beyt-ül Makdis’e getirirler. (Ali bin Muttaki, Ahir Zaman Mehdi’sinin Alametleri)

Kudüs’teki Korkulu Günlerin Ardından Hz. Mehdi Lider Olacaktır

İbn-i Mace ve Ebu Nuaym’ın, Ebu Umame’den rivayetine göre;

Resulullah (sav) Deccal’den bahsederken, Ümmü Şurayk, ahir zamanda Arapların nerede olacaklarını sordu. Bunun üzerine Resulullah (sav) de o gün Arapların az olacaklarını, Kudüs’ün korkulu olaylara sahne olacağını ve o günlerde Mehdi’nin ortaya çıkıp onlara lider olacağını bildirdi ve şöyle buyurdu:

’Mehdi salih bir insandır. Sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada Meryem oğlu İsa Aleyhisselam (yeryüzüne) inecektir. Bunun üzerine imam (Mehdi), namazı onun kıldırması için geri geri çekilecek, fakat Hz. İsa Aleyhisselam, iki elini onun omuzları arasına koyacak ve şöyle diyecek: Sen öne geç ve namaz kıldır. Çünkü, o senin için ikame olundu. Bu sözlerden sonra imamları (Mehdi) onlara namaz kıldıracaktır.’ (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si ’Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Müslümanlar Hz. Mehdi’nin Önderliğinde Kudüs’te Toplanacaklardır

Ebu Ûmâme’den bir rlvâyetle de, Beytü’l-Makdis’te Hz. İsa’ya namaz kıldıracak şahıs, ’İmam’ lafzıyla (sözüyle)şöyle anlatılmaktadır:

Rasulû Ekrem (sav) bize hitabede bulundular. Hitabelerinde şöyle buyurdular: ’Medine, körüğün demir tortularını temizleyip attığı gibi, pislikleri atar. Bugün kurtuluş günüdür diye, ilan edilir.’ Ümmü Şüreyk ’Ey Allah’ın Resulü! O gün Arablar nerede olacak?’ Rasulullah (sav): ’O gün, onların erkekleri Beytü’l-Makdis’dedir. İmamları salih bir kimsedir. Onlara sabah namazı kıldırmaya geçtiğinde, Meryem oğlu İsa, ellerini imamın omuzlarının arasına koyar ve şöyle der: ’Namaz sana farz kılındı, buyur sen kıldır.’ İmamları onlara namaz kıldırır.’ (İbn Mace, fiten. B. 33. H. 4077)

Hz. Mehdi’nin Risalet ve Nübüvvet Elbiseleri Olması

Resulullah Efendimiz (sav)’in;

’...7 yıl hükümdarlık yapacak’ sözü ise İsa (a.s.) inmeden öncedir. Çünkü indikten sonra, hükümdarlık İsa (a.s.)’ya geçer. Hiç şüphesiz Hz. İsa (a.s.) indikten sonra risalet elbisesini feshetse de nübüvvet elbisesini feshetmeyecek. (Kitap getiren peygamber olarak değil, Kuran’a tabi olan ve açıklayan bir elçi olarak gelecektir.)Onun tebliğ işaretleri ve makamının sancakları Mekke ve Medine harem-i şeriflerinde yükselecek daha sonra Peygamberimiz (sav)’in ’yolculuk ancak, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’ya yapılır’ hadis-i şerifi mucibince (gereğince) Kudüs’e gidecek... (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi ’Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi’)

Tabut-u Sekine’nin Hz. Mehdi Tarafından Bulunması Sonucunda Yahudilerin Müslüman Olmaları

Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad ’El-Fiten’ adlı kitabında Süleyman b. İsa’dan şöyle rivayet etmiştir: ’Tabutu sekine’ denilen kutsal sandık, Mehdi’nin eliyle Taberi’ye gölünden çıkarılacak ve Beyt-i Makdis’in (Kudüs’teki Harem-i Şerif’in) kapısı üzerine konulacaktır. Yahudiler bunu görünce, çok az müstesna olmak üzere Müslüman olacaklar.’ (Ukayli ’En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)

ŞAM:

Bazı İslam alimlerinin yorumlarına göre ise Hz. Mehdi Şam’dan çıkacaktır. Ancak bilindiği gibi Şam bölgesi, sadece Suriye’nin başkenti olan Şam şehri ile sınırlı değildir. Şam, Arapça’da kelime manası olarak ’sol’ anlamına gelir ve eskiden beri Hicaz bölgesinin (Mekke ve Medine şehirlerinin bulunduğu bölge) sol tarafında kalan ülkeleri ifade eder.

Bu konuda hadislerde geçen bilgiler şu şekildedir:

Şam’ın ’Peygamberler Diyarı’ Olması

İbnu Amr İbni’l-As radıyAllahu anhüma anlatıyor: ’Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: ’Bir hicretten sonra bir hicret daha olacak. Arz (dünya)ehlinin hayırlılarına Hz. İbrahim’in hicret ettiği yer (Şam) gereklidir. Arzda, (dünya)ahalisinin (halkının)şerirleri (kötüleri)kalır. (Ebu Davud, Cihad 3, (2482))

Müslümanların Emin Bir Belde Olan Şam’a Sığınmaları

Ebu’d-Derdâ radıyAllahu anh anlatıyor: ’Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

’Mûta’daki savaş sırasında Müslümanların sığınağı, Şam şehirlerinin en hayırlısı olan Dımeşk denen şehrin yakınındadır.’ (Ebu Dâvud, Melâhim 6, (4298), Sünnet 9, (4639))

Acem Diyarından Gelen Bir Kralın Şam Hariç Her Yerde Hakimiyet Kurması

Abdurrahman İbnu Süleyman anlatıyor: ’Acem krallarından bir kral gelecek, Dımeşk hariç bütün şehirler üzerinde hakimiyet kuracak.’ (Ebu Davud, Sünnet 9, (4639))

Mesih Deccal’in Şam Civarında Helak Olması

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: ’Mesih Deccal, doğu tarafından gelir. Kasdı Medine’dir. Uhud’un arka tarafına iner. Derken (Medine’yi bekleyen) melekler, onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur.’ (Müslim, Hacc 485, 486, (1379, 1380))

Süfyani’nin Şam Civarından Çıkması

Hadis-i şeriflerde Mehdi’nin düşmanları olarak birkaç isim zikredilmektedir. Süfyani ve Deccal bunlardandır. Süfyaninin en önemli özelliği, Mehdi’yi engellemeye çalışmasıdır. Peygamberimiz (sav)’in bir hadisinde ise Süfyani’nin Şam civarından çıkacağı şu şekilde haber verilmiştir:

Hz. Ali (ra)’dan rivayete göre

Süfyani, Halid b. Yezid b. Ebu Süfyan’ın neslinden bir adamdır. İri cüsselidir. Yüzünde çiçek hastalığı izi vardır. Gözünde beyaz bir leke vardır. Şam tarafından çıkacaktır. Kendisine tabi olanların çoğu Ben-i Kelb kabilesinden olacaktır. Çocukları ve hatta kadınların karınlarındaki bebekleri bile öldürür. -El-Hakim ’Müstedrek’ de tahric etmiştir.- (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si ’Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar’)

Deccal’in Şam ile Irak Arasından Çıkması

Nevasi b. Sem’an’dan rivayete göre, Resulullah şöyle buyurmuştur;

’Şüphesiz ki, o (Deccal), kıvırcık saçlı ve donuk gözlü bir gençtir. Sanki ben onu Abdü’l-Uzza’ya benzetiyorum. Sizden kim onun zamanına yetişirse, ona karşı Kehf Suresi’nin baş tarafını okusun. O, Şam ile Irak arasında bir yerden zuhur edecektir.’ (Ukayli ’En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal’*)

Hz. Mehdi’nin Yardımcılarının Şam-Yemen-Küfe Civarından Olması

Ve yine Ka’b’ın rivayetine göre Katade şöyle demiştir;

"Mehdi insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona biat edenler Küfe, Yemen ve Şam diyarının ileri gelenleridir. Onu sunan Cebrail, sevkeden Mikail’dir. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi ’Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi’)

Hz. İsa’nın Şam’daki Beyaz Cami’ye İnip Orada Hz. Mehdi ile Buluşması

Nafi İbni Keysan (R.A), babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber (sav)’in şöyle buyurduğunu işittim: ’Meryem’in oğlu İsa Dimeşk (Şam-ı şerif)’de beyaz minarenin yanına inecektir. (Müslim, Fiten:20, No:293-110, 4/2253, Ebu Davud, Melahim:14r No:4321, 2/520, Taberani, Mucem-i Kebir:440,19/196,590, 1/217, Buhari, Tarih-i Kebir. 1002,7/233)
’İnsanlar sabah namazında iken, Hz. İsa Şam’a inecek; İmam Mehdi, Hz. İsa’yı görünce geri çekilecek. Hz. İsa ise, onu öne geçirip arkasında namaz kılacaktır.’ (Buhari. Enbiya. B. 49, Sa’ati. H 232. C, 24 s, 89)

Hz. Huzeyfe’nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
’... (Mehdi) Şam’a gidecek ve dalları, Taberiye Gölüne doğru uzayan bir ağacın altında Süfyani’yi yok edecektir.’ (Ukayli ’En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t- Temam ve’l kamal’)

İSTANBUL:

Hadislerde dikkat çekilen bir başka önemli şehir ise, o dönemde Konstantiniyye ismine sahip olan İstanbul’dur.

Konstantiniyye: İslam dünyasında İstanbul şehri için kullanılmış isimlerden biridir. (Büyük Lugat, TÜRDAV)

Peygamberimiz (sav)’in pek çok hadisinde, Hz. Mehdi’nin Konstantiniyye’yi manevi anlamda fethedeceği bildirilmektedir. Bu konudaki hadislerden bazıları şöyledir:

Hz. Mehdi’nin İstanbul’u Manen Fethetmesi

Naim b. Hammad, Cafer’den tahric etti:
Allah Teala onun (Mehdi’nin) elindeki Konstantiniyye’nin manen fethini müyesser (kolay)kılar. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 56)

Naim b. Hammad, Ebu Said el-Hudri’den tahric etti; Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: (Mehdi’nin) zamanında uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 11)

Hz. İbni Amr’dan (r.a.) rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz’ (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.

-Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)

-Buyurdu ki: Konstantiniyye.

(*) Bu Konstantiniyye’nin Mehdi tarafından yapılacak fethidir. (Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)

Ikdid-dürer isimli eserde şöyle geçer:

Konstantiniyye’nin yedi suru vardır. O Rum denizine dökülen Haliç üzerinde kurulmuştur.

Denizi Rum illerine ve Endülüs’e doğru uzanır gider. (Kıyamet Alametleri, 181)

Hz. Mehdi’nin Beraberinde Kutsal Emanetlerle Çıkması

Abdullah b. Surefe’den rivayet edildi ki:

Mehdi’nin beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz (sav)’ in bayrağı olacaktır. (Kitab-ül

Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 65)

Peygamber (sav)’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O, Resulullah (sav)’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 23)

Hz. Mehdi’nin Konstantiniyye’yi İmar Etmesi

Mehdi Konstantiniyye ve diğer beldelerin imarına çalışır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 42)

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ahir zaman hakkıdaki rivayetlerin merkez noktasını Mehdiyet teşkil etmektedir. Dolayısıyla ahir zamandaki önemli olayların çoğu Mehdiyet etrafında gelişir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, bu olayların yerleri hakkında farklı farklı rivayetler mevcuttur. Bediüzzaman Said Nursi, bu konuya şu şekilde açıklık getirmiştir:

Şimdi, Hz. Mehdi gibi eşhasın (kişilerin)hakkındaki rivayatın ihtilafatı (haberlerin farklılığı) ve sırrı şudur ki: Ehadisi (hadisleri) tefsir edenler (açıklayanlar), metn-i ehadisi tefsirlerine (hadis metinleri hakkındaki açıklamalarına)ve istinbatlarına tatbik etmişler (kendi anlayışlarına göre açıklamışlardır). (Şimdi Hz. Mehdi gibi zatlar hakkında farklı haberlerin olmasının sebebi şudur; Hadisleri tefsir edenler hadis metinlerini kendi anlayışlarına ve ufuklarının genişliğine bağlı olarak yorumlamışlardır). Mesela: Merkez-i saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan, vukuat-ı Hz. Mehdiyye veya Süfyaniyye'yi merkez-i saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler." (Mesela Yönetim merkezi o zaman Şam kentinde veya Medine kentinde olduğundan Hz. Mehdi veya süfyanla ilgili olayların yönetim merkezi (veya başşehir) civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde zannederek öyle yorumlamışlar) (Sözler, 359)

Bir başka yerde de Bediüzzaman konuyu şöyle açıklamıştır:

"Merkez-i Hilafet eski zamanda Irak'da, Şam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, (Hilafetin merkezi (yönetim veya idari merkez) eskiden Irak’ta, Şam’da ve Medine’de bulunduğundan haberleri (hadisleri) aktaranlar kendi yorumlamalarıyla sanki hep öyle kalacakmış gibi anlamlandırıp) "Merkez-i Hilafet-i İslamiye" yakınlarında tasvir etmişler, Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tavsil etmişler." (Yönetim merkezi yakınlarında olarak kurgulamışlar, Halep ve Şam demişler Hadisteki kısaltılmış öz anlatımı bu şekilde kendi anlayışlarına göre açıklamış, izah etmişler.) (Şualar, 492)

Rivayetlerde farklı şehirler geçse de, ahir zaman olaylarının vuku bulduğu yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası, bu olayların Peygamberimiz (sav)’in iki sancağı, kılıcı ve gömleği ile diğer mukaddes emanetlerinin de bulunduğu Hilafet Merkezi'nde gerçekleştiğidir. Bediüzzaman'ın üstteki ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, ahir zaman hadislerini aktaran alimler, ahir zaman olaylarını kendi dönemlerindeki hilafet merkezlerini esas alarak aktarmışlardır. Aynı zamanda Mehdi’nin çıkacağı yer hakkında, her alim kendi zamanının Hilafet Merkezi olan Irak, Şam, Kufe, Medine gibi şehirleri belirtmiştir. Mehdi’nin çıkış yeri hakkında rivayetlerin farklı olmasının sebebi de budur. Çünkü bu ravilerin içtihatları (bilgileri, (hadis) aktaranların görüşleri) zamanla çeşitli rivayetlere katılarak (aktarıcılarınınkiyle karışarak) günümüze dek ulaşmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav)’den günümüze kadar Halifelik Merkezi’nin bulunduğu yer, Şam, Halep, Küfe, Mekke ve en son İstanbul olmak üzere pek çok kez değişmiştir.

GÜNÜMÜZ YAZARLARININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ

AHMET MUHSİN MERİÇ

Günümüz yazarlarından Ahmet Muhsin Meriç, değerli İslam alimi Akşemseddin’den alıntı yapmakta, Risalet-ül Nuriye’de Hz. Mehdi’nin İstanbul’u ikinci defa fethedeceğini söyleyerek bu düşünceye katılmaktadır:

Akşemseddin der ki ’İstanbul’u önce Mehmed fethedecek, daha sonra da Mehdi İstanbul’u tekrar fethedecek’. (Risaletü’n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972)

MUSTAFA KAPLAN

’demek Risale-i Nur’un asıl sahipleri olan Hz. Mehdi ve talebeleri gelince Bediüzzaman Hazretleri’nin 1911 senesinde müjde verdiği ’Osmanlı ülkesinden çıkacak büyük bir parlak nur’ haberi inşaAllah madde aleminde de gerçekleşecektir. Zaten aşağıda, Emirdağ Lahikası’ndan aldığım pasajın (Emirdağ Lahikası, c.2, s.108) son cümlesine bakan, bunu anlamakta tereddüt etmez.

Diyor ki ’belki inşaAllah, o görüş, yüz sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesi ile aynen o geniş daire nur dairesi olacak, onun yanlış tabirini sahih gösterecek.’ (Emirdağ Lahikası, c.2, s.108)

Üstad’ın yanlış tabir ettiğini söylediği konuşmanın üzerinden yüz sene geçmesi için şurada ne kaldı’ Mana gözü açık olanlar, söylenenlerin tahakkuku için fazla bir zaman kalmadığını görmekte gecikmezler. (07-02-2000, Akit Gazetesi)

ŞABAN DÖĞEN

(’Mehdi ve Deccal’ kitabından)
’Başka bir hadis-i şeriften ise şunu öğreniyoruz:

Doğudan birtakım insanlar çıkacak ve Mehdi’ye zemin hazırlayacaklar. Yani Hz. Mehdi onlar arasında hükümran olacaktır.’ (İbni Mace, Kitab-ül Fiten: 35 (4088))
Seyyid Ahmed Hüsameddin (r.a.) İstihraçname’sinde Mehdi’nin doğuş yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür:

Müslümanlardan bir zat gelecek, bu zatın şerefi Kafkasya’nın en uludağından etrafa güneşin şuaı (ışıkları) gibi şulenisar olacaktır. (ışıltılar saçacaktır.) (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107)

Bütün bunlar, Hz. Mehdi’nin yoğun faaliyetini Türkler içerisinde yürüteceğini göstermektedir.’ (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s. 172)

HÜSEYİN HATEMİ

Hüseyin Hatemi, yazmış olduğu ’İnsanlık ve Sevgi Dini: İslam’ kitabının bir bölümünde;
’Hazreti Musa’nın; Allah tarafından bildirilerek kendisinden bir bilgi boyutu açısından daha yüksek derecede olmasına rağmen halka ’resul’ elçi olarak gönderilmeyip gizli kalmış bulunan bir ’nebi’yi, halk arasında anılan adı ile Hızır’ı görmek için çıktığı yolculukta ’Mecma’il-bahreyn’ (iki denizin birleştiği yer), hem iki denizin kavuştuğu bir yer olmalı, hem de bu terim ile Musa ile Hızır’ın buluşmasına işaret edilmiş olmalıdır. Bu olaylar da büyük bir ihtimalle İstanbul civarında ve İstanbul’da geçmiştir. İstanbul kelimesi, sonradan yapılan tahrifler bir yana bırakılırsa, Beykoz’da bugünkü Yuşa Tepesi civarında şehri kuran Fenikelilerden beri şehrin Sami dillerinde karşılığı olan Mecma’ul Bahreyn’in Yunanca karşılığıdır. ’Isthyme-pole’; ’iki deniz arası şehri’ demektir. İlerideki mirasçılık haklarının korunmasında da herhalde ’Mesih’ ve annesi bu şehirde doğacak olan ’Mehdi’ye işaret vardır. (Hüseyin Hatemi, İnsanlık ve Sevgi Dini: İslam, s.107, Birleşik Yayıncılık, 1998)

SONUÇ

Yazı boyunca incelediğimiz gibi, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, ahir zaman şahısları ve onların etrafında gerçekleşecek olayların merkeziyle ilgili olarak çoğunlukla bu üç şehir üzerinde durulmaktadır.

Ancak bu şehir her neresi olursa olsun, Hz. Mehdi’nin zuhuru ve Hz. İsa’nın yeryüzüne tekrar gelişi çok yakındır. Bu kutlu şahısların vesile olmasıyla, Allah’ın izniyle, yeryüzündeki tüm kötülükler ortadan kalkacak ve Peygamberimiz (sav)’in cennet benzeri özelliklerle tasvir ettiği Altınçağ başlayacaktır. Bu dönemde Kuran ahlakı tüm incelikleriyle yaşanacak ve Yüce Allah’ın Kuran’da güzellik yapan insanlara vaat ettiği ’barış yurdu’na kavuşulacaktır.

Böylesine önemli bir dönemin eşiğinde Müslümanlara düşen en önemli sorumluluk ise, tüm inananları bu konuda müjdelemek ve bu kutlu şahıslar gelmeden önce en güzel hazırlığı yapabilmek için çaba sarf etmektir.

 
     
   
 
   
Bugüne Kadar Yayınlanmış Olan Konuları Okumak İçin Tıklayınız
 
   
 
   
www.bilgilerdunyasi.net © 2004